ފްރައި އަނިއަން ރައިސް

25 minutes

ފްރިޖަށް މަސް ލާއިރު ބުރިބުރި ކުރުމަށްފަހު އެއްފަހަރަށް ވާވަރަށް ކޮތަޅަކަށް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޮންޓެއިނަރ ތަކަކަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލާފައި ތެޔޮކެކިގަތުމުން ފިޔާކޮޅުއަޅާފައި ފިޔާބްރައުން ކޮށްފައި ނަގާފައި ޓިޝޫގައި ފަތުރާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން މޭބިސްކަދުރުވެސް ފުފެން ދެން ފްރައިކޮށްފައި ނަގާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ހިކިމިރުސްވެސް މުރަނަވަންދެން ހަނާކޮށްފައި ނަގާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އާމަންޑްސްވެސްހަނާކޮށްފައި އެ 4 ބައި އެއްކޮށްފައި ބަތާއި އެއްކޮށްލާށެވެ.
ކުކުޅު ރިހަޔާއި އަނބު ސަޓަންޏާއި އެކު މިބަތްވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.