ފްރައި އަނިއަން ރައިސް

25 minutes

އަލަށް ޓޮމާޓޯ ސޯސް ފުޅިއެއް ނުވަތަ ކެޗަޕް ފުޅިއެއް ކަނޑާނަމަ ޖޫސްބޯ ހޮޅިއެއް ފުޅީގެ ތެރެއަށް ކޮށްޕާލާފައި ނަގާށެވެ. އޭރުން ފަސޭހައިން ސޯސް އަންނާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލާފައި ތެޔޮކެކިގަތުމުން ފިޔާކޮޅުއަޅާފައި ފިޔާބްރައުން ކޮށްފައި ނަގާފައި ޓިޝޫގައި ފަތުރާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން މޭބިސްކަދުރުވެސް ފުފެން ދެން ފްރައިކޮށްފައި ނަގާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ހިކިމިރުސްވެސް މުރަނަވަންދެން ހަނާކޮށްފައި ނަގާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އާމަންޑްސްވެސްހަނާކޮށްފައި އެ 4 ބައި އެއްކޮށްފައި ބަތާއި އެއްކޮށްލާށެވެ.
ކުކުޅު ރިހަޔާއި އަނބު ސަޓަންޏާއި އެކު މިބަތްވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.