ފްރައި އަނިއަން ރައިސް

25 minutes

ބާކީވާ ސެލެޑު ، ސަޓަނި ކަހަލަ ބާވަތްތައް އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަރުކާރީ ބޭނުންކޮށްގެން އޮމްލެޓް ޕައި ކަހަލަ ބާވަތް ތައް ތައްޔާރުކުރާށެވެ.

ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލާފައި ތެޔޮކެކިގަތުމުން ފިޔާކޮޅުއަޅާފައި ފިޔާބްރައުން ކޮށްފައި ނަގާފައި ޓިޝޫގައި ފަތުރާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން މޭބިސްކަދުރުވެސް ފުފެން ދެން ފްރައިކޮށްފައި ނަގާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ހިކިމިރުސްވެސް މުރަނަވަންދެން ހަނާކޮށްފައި ނަގާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އާމަންޑްސްވެސްހަނާކޮށްފައި އެ 4 ބައި އެއްކޮށްފައި ބަތާއި އެއްކޮށްލާށެވެ.
ކުކުޅު ރިހަޔާއި އަނބު ސަޓަންޏާއި އެކު މިބަތްވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.