ފްރައި އަނިއަން ރައިސް

25 minutes

އެއްބައި ނަގާފައިވާ ފިޔައެއް ފުރިޖުގައި ބާއްވަން ބޭނުންނަމަ ކޮށާފައިވާ ހިސާބުގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ބާއްވާށެވެ.

ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލާފައި ތެޔޮކެކިގަތުމުން ފިޔާކޮޅުއަޅާފައި ފިޔާބްރައުން ކޮށްފައި ނަގާފައި ޓިޝޫގައި ފަތުރާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން މޭބިސްކަދުރުވެސް ފުފެން ދެން ފްރައިކޮށްފައި ނަގާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ހިކިމިރުސްވެސް މުރަނަވަންދެން ހަނާކޮށްފައި ނަގާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އާމަންޑްސްވެސްހަނާކޮށްފައި އެ 4 ބައި އެއްކޮށްފައި ބަތާއި އެއްކޮށްލާށެވެ.
ކުކުޅު ރިހަޔާއި އަނބު ސަޓަންޏާއި އެކު މިބަތްވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.