މަސާލާ ރައިސް ވިތް ޕޮޓޭޓޯސް

25 minutes

މާމުއި މާބޮޑަށް އޮލަވެފައި ހުރިނަމަ މާމުއި ފުޅި ހޫނުފެން އެއްޗަކަށް ލާށެވެ. އޭރުން ފަސޭހައިން ދިޔާވާނެއެވެ.

ހަނޑޫކޮޅު ދޮވެފައި ފެން ފުރާނާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވަޔަށްކަށް ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ހޫނުޥީމާ ފިޔާ ، ކަރަންފޫ، ތޮޅި، ފޮނިތޮށި، ދިރި، ބޭލީވްސް، އެއްކޮށްފައި ފިޔާރަތްވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން ފިޔާރަތްވީމާ އިނގުރު- ލޮނުމެދު ރީނދޫ، މިރުސް، މުގުރި މިރުސް، ލޮނު، އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ ޔޯގަރޓް ކޮޅު އެއްކޮށްފައި 450 އެމް. އެލް ފެން އަޅާފައި ހަނޑުލާއި އަލުވި އެއްކޮށްފައި ހަނޑޫމަޑުވަންދެން ކައްކާށެވެ.