ޖުވޭސް ސްޕެޝަލް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

ބިސްކޯދު ފަދަ ތަކެތި ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއަޅާ އެއްޗެއްގެ އެތެރޭގައި ވަށައިގެން ބޮލޮޓިން ޕޭޕަރ ތަތްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ކެޖޫނަޓް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާޥަތްތައް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތް އެއްކޮށްލާށެވެ.