ޖުވޭސް ސްޕެޝަލް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

ކުޑަކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާނަމަ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ފިނި ފެނުގެ ތެރެއަށް ލުނބޯ ހުތް ކޮޅެއް ލާފައި އެފެނުގެ ތެރެއަށް ތަރުކާރީ ލާފައި 1 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ކެޖޫނަޓް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާޥަތްތައް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތް އެއްކޮށްލާށެވެ.