ޖުވޭސް ސްޕެޝަލް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

އައިސް ކުކުޅު ޑީފްރޮސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނެއްޓުމަށްފަހު ގްރިލް ރެކްމަތީގައި ބާއްވާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ކެޖޫނަޓް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާޥަތްތައް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތް އެއްކޮށްލާށެވެ.