ޖުވޭސް ސްޕެޝަލް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

އެއްޗެއް ތެލުލާއިރު ތެޔޮގަނޑު ހޫނުވިތޯ ބަލަން ކުޑަ ޕާންކޮޅެއް ތެޔޮގަނޑު ތެރެއަށް ލާށެވެ. ބައިމިނެޓް ތެރޭގައި ޕާންކޮޅު ބްރައުން ވެއްޖިއްޔާ ތެޔޮގަނޑު ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ކެޖޫނަޓް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާޥަތްތައް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތް އެއްކޮށްލާށެވެ.