ޖުވޭސް ސްޕެޝަލް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

ހިކިފައި ނުވަތަ ހަރުވެފައިވާ ޗީޒް ގާނާލުމަށްފަހު އޮމްލެޓް ނުވަތަ ސޯސް ފަދަ ތަކެތި ހަދަން ބޭނުންކުރާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ކެޖޫނަޓް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާޥަތްތައް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތް އެއްކޮށްލާށެވެ.