ޖުވޭސް ސްޕެޝަލް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

މަސް ގިނަދުވަހު ތާޒާކޮށް ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ލޮނުކޮޅަކާއި ރީނދޫކޮޅެއް މަހުގައި ހޭކުމަށްފަހު ފުރިޖުގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ކެޖޫނަޓް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާޥަތްތައް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތް އެއްކޮށްލާށެވެ.