ޖުވޭސް ސްޕެޝަލް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

އޮލިވް އޮއިލް ގިނަދުވަހު ފްރިޖުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ކުޑަ ހަކުރުކޮޅެއް ފުޅިއަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ކެޖޫނަޓް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާޥަތްތައް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތް އެއްކޮށްލާށެވެ.