ޓޫނާ ފްރައިޑް ރައިސް (1)

15 minutes

ކްރީމް ވިޕް ކުރާއިރު ކުޑަ ލުނބޯ ހުތް ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އަވަހަށް ވިޕް ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުޥީމާ ފިޔާ ، ކެރެޓް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެބެޖް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާމޯޅިވީމާ ބިސްވެސްތަޅާފައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތްއެއްކޮށްލާށެވެ.