ޓޫނާ ފްރައިޑް ރައިސް (1)

15 minutes

ވަޅޯ ވެފައި ހުންނަ ސެލެރީ ތުނި ކަރުދާހަށް ލާ އޮޅާލުމަށްފަހު އައިސް ފެން ޖަގަކަށް އެކޮޅުކޮޅުން ލާފައި 30 މިނެޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނަގާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުޥީމާ ފިޔާ ، ކެރެޓް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެބެޖް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާމޯޅިވީމާ ބިސްވެސްތަޅާފައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތްއެއްކޮށްލާށެވެ.