ޓޫނާ ފްރައިޑް ރައިސް (1)

15 minutes

ބިސްކޯދު ފަދަ ތަކެތި ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއަޅާ އެއްޗެއްގެ އެތެރޭގައި ވަށައިގެން ބޮލޮޓިން ޕޭޕަރ ތަތްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުޥީމާ ފިޔާ ، ކެރެޓް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެބެޖް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާމޯޅިވީމާ ބިސްވެސްތަޅާފައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތްއެއްކޮށްލާށެވެ.