ޓޫނާ ފްރައިޑް ރައިސް (1)

15 minutes

ކެރެޓް ފެނުކައްކާއިރު ކުޑަ ހަކުރުކޮޅެއް ލާށެވެ. އޭރުން މީރުވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުޥީމާ ފިޔާ ، ކެރެޓް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެބެޖް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާމޯޅިވީމާ ބިސްވެސްތަޅާފައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ ބަތްއެއްކޮށްލާށެވެ.