ފްރައިޑް ސޮސެޖް ރައިސް

22 minutes

ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ތެލި ސަމްސާ އޫ ފަދަ ތަކެތި ޕޮލިޝް ކުރުމަށް ލުނބޯ ތޮށި އުނގުޅާލުމަށްފަހު ތާފަނާފެނުން ދޮވެލާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ސޮސެޖް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހަނާވީމާ ބާކީހުރި ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.