ފްރައިޑް ސޮސެޖް ރައިސް

22 minutes

ލުނބޯ ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަނގަމަތި ބޮޑު ފުޅިއަކަށް ފިނިފެން އަޅާފައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެފެން ބަދަލު ކުރާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ސޮސެޖް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހަނާވީމާ ބާކީހުރި ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.