ފްރައިޑް ސޮސެޖް ރައިސް

22 minutes

ފްރެންޗް ފްރައިސް ތެލުލާއިރު ތެލުލުމުގެ ކުރިން އޭގެ ބޭރުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ކުލަ ރީތިވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ސޮސެޖް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހަނާވީމާ ބާކީހުރި ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.