ފްރައިޑް ސޮސެޖް ރައިސް

22 minutes

ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޗެރީ ކޭކް ނުވަތަ ޕުޑިންގެ މަތީގައި ތަތްކުރާނަމަ ޗެރީ ފެނުން ދޮވެލުމަށްފަހު ޓިޝޫއިން ހިއްކާފައި ތަތްކުރާށެވެ. އޭރުން އަޑިއަށް ދާގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ސޮސެޖް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހަނާވީމާ ބާކީހުރި ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.