ފްރައިޑް ސޮސެޖް ރައިސް

22 minutes

އަވަނުގައި ހިފާފައި ހުންނަ ވަސް ފިލުވައިލުމަށް އޮރެންޖް ތޮށިކޮޅެއް އަވަނަށް ލާފައި މަޑު ގިނީގައި 15 މިނެޓް ބަހައްޓާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ސޮސެޖް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހަނާވީމާ ބާކީހުރި ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.