ފްރައިޑް ސޮސެޖް ރައިސް

22 minutes

ތާޒާ މަހެއް ދެނެގަންނަން ބޭނުންނަމަ މަސްގަނޑަށް އިނގިލިން ފިއްތާލާށެވެ. ފާހަގަ ފެންނާކަށް ނުހުންނާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ސޮސެޖް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހަނާވީމާ ބާކީހުރި ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.