ފްރައިޑް ސޮސެޖް ރައިސް

22 minutes

ފެހި މިރުސް ގިނަދުވަހު ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ފުޅިއަކަށް މިރުސް އަޅާފައި ރީނދޫކޮޅަކާއި ލޮނުކޮޅެއް ލާފައި އަވީގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ލީކްސް، ސޮސެޖް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހަނާވީމާ ބާކީހުރި ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.