ސޯސީ ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

މާމުއި މާބޮޑަށް އޮލަވެފައި ހުރިނަމަ މާމުއި ފުޅި ހޫނުފެން އެއްޗަކަށް ލާށެވެ. އޭރުން ފަސޭހައިން ދިޔާވާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުޥިމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ތޮޅި، މަސް، ލީކްސް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި 2 މިނިޓް ވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.