ސޯސީ ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ލީކްސް އަށްވުރެ ކުދިކުދިކޮށް ހުންނަ ލީކްސްގެ ރަހަ މީރުވާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުޥިމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ތޮޅި، މަސް، ލީކްސް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި 2 މިނިޓް ވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.