ސޯސީ ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ތެލި ސަމްސާ އޫ ފަދަ ތަކެތި ޕޮލިޝް ކުރުމަށް ލުނބޯ ތޮށި އުނގުޅާލުމަށްފަހު ތާފަނާފެނުން ދޮވެލާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުޥިމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ތޮޅި، މަސް، ލީކްސް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި 2 މިނިޓް ވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.