ސޯސީ ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

އައިސް ކްރީމް ސާރވް ކުރާއިރު މައްޗަށް ޗޮކޮލެޓްކޮޅެއް ނުވަތަ މާރމަލޭޑް ކޮޅެއް ލާށެވެ. އެއީ ރީތި ކުރުމަށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުޥިމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ތޮޅި، މަސް، ލީކްސް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި 2 މިނިޓް ވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.