ބަތް ސިކާރަ

27 minutes

މަސް ފަދަ ތަކެތި ތެލުލާއިރު ބޭރުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާފައި ތެލުލާށެވެ. އޭރުން ގަޔަށް ބުރައިގެނެއް ނުދާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ކަނަމަދު ، ހިކިމޭބިސްކަދުރު،ހިކަނދިފަތް، އަދި ކެރެޓް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.