ބަތް ސިކާރަ

27 minutes

ފެހި މިރުސް ގިނަދުވަހު ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ފުޅިއަކަށް މިރުސް އަޅާފައި ރީނދޫކޮޅަކާއި ލޮނުކޮޅެއް ލާފައި އަވީގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ކަނަމަދު ، ހިކިމޭބިސްކަދުރު،ހިކަނދިފަތް، އަދި ކެރެޓް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.