ބަތް ސިކާރަ

27 minutes

ބަނަސް ނުވަތަ ޕާން ހޫނު ކުރަން ބޭނުންނަމަ ތެތްކަރުދާސް ކޮޅަކަށް ލާފައި ހޫނު އަވަނުގައި 5 މިނެޓް ވަންދެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ކަނަމަދު ، ހިކިމޭބިސްކަދުރު،ހިކަނދިފަތް، އަދި ކެރެޓް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.