ޕަމްޕްކިން ފްރައިޑް ރައިސް

23 minutes

ބިސްކޯދު ހަދަން ތައްޔާރުކުރާ ފުށްގަނޑު ކެފުމުގެ ކުރިން ކަޓަރުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ތަތްލާގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ބަރަބޯ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށްއެއްވެ ރޯފިލުމުން އުނދުންތިން ބާލާށެވެ.