ޕަމްޕްކިން ފްރައިޑް ރައިސް

23 minutes

ރިހަ ކައްކާއިރު ހެލެނބެލި ހުތުގެ ބަދަލުގައި ހުތް އަނބު ކޮށާފައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ބަރަބޯ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށްއެއްވެ ރޯފިލުމުން އުނދުންތިން ބާލާށެވެ.