ޕަމްޕްކިން ފްރައިޑް ރައިސް

23 minutes

ތަރުކާރީ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ފެން އުކާ ނުލާށެވެ. ބަތް ނުވަތަ ރިހަ ކައްކަން އެފެން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެފެނުގައި އެތައް ވިޓަމިނެއް އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ބަރަބޯ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށްއެއްވެ ރޯފިލުމުން އުނދުންތިން ބާލާށެވެ.