ސްވީޓް ކޯން ރައިސް

25 minutes

އާމަންޑްގެ ތޮށި ފަސޭހައިން ނޮޅަން ބޭނުންނަމަ ފެނަށް ލާފައި ކުޑަ އިރުކޮޅަކު ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކޯން އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.