ސްވީޓް ކޯން ރައިސް

25 minutes

ބީޓްރޫޓްގެ ބޭރު ހަލާކުވެފައި ވާނަމަ ހަލާކުވެފައި ހުރިތަނުގައި އަލިފާން ހުޅުކޮޅެއް ޖައްސާލާށެވެ. އޭރުން ކައްކާއިރު ބީޓްރޫޓްގެ ކުލަ ފެންގަނޑަކަށް ނުދާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކޯން އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.