ސްވީޓް ކޯން ރައިސް

25 minutes

ކާށި ރަނގަޅުތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ ތަޅުވައިލާށެވެ. ފެންހެލޭނަމަ އެކާށި ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކޯން އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.