ސްވީޓް ކޯން ރައިސް

25 minutes

މާބޮޑަށް ރަތްވެ (ދޮންވެ މަޑުވެފައި) ހުންނަ ޓޮމާޓޯ ގްރިލް ކުރުމަށާއި ފްރައި ކުރުމަށް ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކޯން އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.