ސްވީޓް ކޯން ރައިސް

25 minutes

އެއްޗެއް ތެލުލާއިރު ތެޔޮގަނޑު ހޫނުވިތޯ ބަލަން ކުޑަ ޕާންކޮޅެއް ތެޔޮގަނޑު ތެރެއަށް ލާށެވެ. ބައިމިނެޓް ތެރޭގައި ޕާންކޮޅު ބްރައުން ވެއްޖިއްޔާ ތެޔޮގަނޑު ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކޯން އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.