ސްވީޓް ކޯން ރައިސް

25 minutes

ގަނޑުވެފައި ހުންނަ އައިސްކްރީމް ނަގާއިރު ސަމްސާ ނުވަތަ ދަތި ހޫނު ފެނަށް ލާފައި ބޭނުންކުރާށެވެ. އޭރުން ނަގަން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކޯން އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.