ގްރީން ޕީސް ވިތް ޕްރޯންސް ރައިސް

30 minutes

ތާޒާ މަހެއް ދެނެގަންނަން ބޭނުންނަމަ މަސްގަނޑަށް އިނގިލިން ފިއްތާލާށެވެ. ފާހަގަ ފެންނާކަށް ނުހުންނާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ޕްރޯންސް ، ޕީސް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅުވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.