ގްރީން ޕީސް ވިތް ޕްރޯންސް ރައިސް

30 minutes

ހިކިފައި ނުވަތަ ހަރުވެފައިވާ ޗީޒް ގާނާލުމަށްފަހު އޮމްލެޓް ނުވަތަ ސޯސް ފަދަ ތަކެތި ހަދަން ބޭނުންކުރާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ޕްރޯންސް ، ޕީސް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅުވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.