ގްރީން ޕީސް ވިތް ޕްރޯންސް ރައިސް

30 minutes

އެއްކޮށް އޮތް މަހެއް ފިހާނަމަ އޭގެ އޭގެ ނިގުލުގެ ކޮޅުގައި އެލްމުނިއަމް ފޮއިލްކޮޅެއް އޮޅާލުމަށްފަހު ފިހާށެވެ. އޭރުން ނިގޫ ރީތިކޮށް ހުންނާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ޕްރޯންސް ، ޕީސް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅުވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.