ގްރީން ޕީސް ވިތް ޕްރޯންސް ރައިސް

30 minutes

ރިހައިގެ ލޮނު ގަދަވެއްޖެނަމަ މޮޑެފައި އޮތް ފުށްގަނޑަކުން 3-2 ގުޅަ ހަދާލުމަށްފަހު ( ފަސް އޮށުގެ ސައިޒަށް ) ރިހަ ތެއްޔަށް ލާފައި އިރުކޮޅަކު ކައްކާލުމަށްފަހު ނަގާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ޕްރޯންސް ، ޕީސް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅުވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.