މަޝްރޫމް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

ބްރައުން ޝުގަރ (ރަތްހަކުރު) މާބޮޑަށް ހަރުކޮށް ހުރިނަމަ ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި ފުޅީގެ ތެރެއަށް ޕާންކޮޅެއް ލާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް ، މަޝްރޫމް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.