މަޝްރޫމް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

އަވަނުގައި ހިފާފައި ހުންނަ ވަސް ފިލުވައިލުމަށް އޮރެންޖް ތޮށިކޮޅެއް އަވަނަށް ލާފައި މަޑު ގިނީގައި 15 މިނެޓް ބަހައްޓާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް ، މަޝްރޫމް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.