މަޝްރޫމް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

އަލުވި ބޭކްކުރާނަމަ އޭގެ ވަށައިގެން ބަޓަރު ނުވަތަ މާޖެރިން ކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ރަނގަޅުވެފައި ބޭރު ފަޅައިގެނެއް ނުދާނެއެވެ. ފަސްމީރު މަސްދަޅުން ފެލާލާ ތެޔޮ ތަރުކާރީ ރިހަ ކައްކާއިރު ކަމުދާނެއެވެ. އޭރުން ރަހަވެސް މީރުވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް ، މަޝްރޫމް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.