މަޝްރޫމް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

ޕާރޓީތަކުގައި ސޭންޑްވިޗް ސާރވް ކުރާއިރު ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޓްރޭގައި ލެޓިއުސް ފަތް ފަތުރާލުމަށްފަހު ފަތްތަކުގެ މަތީގައި ސޭންޑްވިޗް އަތުރާލާށެވެ. ނޫންނަމަ ލެޓިއުސް ފަތް ހަނިދިގަށް ކަފާލުމަށްފަހު ސޭންޑްވިޗް މަތީގައި ފަތުރާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް ، މަޝްރޫމް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.