މަޝްރޫމް ފްރައިޑް ރައިސް

20 minutes

ބިސްކޯދު ހަދަން ތައްޔާރުކުރާ ފުށްގަނޑު ކެފުމުގެ ކުރިން ކަޓަރުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ތަތްލާގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް ، މަޝްރޫމް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.