ޑިނގާ ފްރައިޑް ރައިސް

hour minutes

ތަވާގެ ފުލުގައި ތަތްލަވާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ސާފުކުރަން ފެން އަޅާއިރު އެފެނުގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވުމުން ފިޔާކޮޅޮ އަޅާފައި މޯޅިވީމާ ބިސް ، މަސް، ޑިނގާ އަޅާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯފިލުމުންބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އަޅާފައި އެއްވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.