ޑިނގާ ފްރައިޑް ރައިސް

hour minutes

އެއްބައި ނަގާފައިވާ ފިޔައެއް ފުރިޖުގައި ބާއްވަން ބޭނުންނަމަ ކޮށާފައިވާ ހިސާބުގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ބާއްވާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވުމުން ފިޔާކޮޅޮ އަޅާފައި މޯޅިވީމާ ބިސް ، މަސް، ޑިނގާ އަޅާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯފިލުމުންބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އަޅާފައި އެއްވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.