ޑިނގާ ފްރައިޑް ރައިސް

hour minutes

ބިހުގެ ގޮބޮޅި ތަށްޓަކަށް އަޅާލުމަށްފަހު އެތަށި ފެން އެއްޗަކަށް ލާފައި މަތި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. ފުރިޖަށް ނުލާ ހުއްޓަސް 2 ދުވަސް ވަންދެން ހަލާކު ނުވެ ހުންނާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވުމުން ފިޔާކޮޅޮ އަޅާފައި މޯޅިވީމާ ބިސް ، މަސް، ޑިނގާ އަޅާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯފިލުމުންބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އަޅާފައި އެއްވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.