ޑިނގާ ފްރައިޑް ރައިސް

hour minutes

ތަރުކާރީ ދޮންނައިރު ގިނައިރު ވަންދެން ފެނުގައި ނުބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވުމުން ފިޔާކޮޅޮ އަޅާފައި މޯޅިވީމާ ބިސް ، މަސް، ޑިނގާ އަޅާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯފިލުމުންބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އަޅާފައި އެއްވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.