ޑިނގާ ފްރައިޑް ރައިސް

hour minutes

ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ޑިނގާ ކައްކާނަމަ ކެއްކުމުގެ ކުރިން 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވިނިގަރ އެއްކޮށްލާފައި 15 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ތާޒާ ޑިނގާގެ ރަހަ ދޭނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވުމުން ފިޔާކޮޅޮ އަޅާފައި މޯޅިވީމާ ބިސް ، މަސް، ޑިނގާ އަޅާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯފިލުމުންބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އަޅާފައި އެއްވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.