ނާސިގޯރެން

25 minutes

ބާކީވެފައި ނުވަތަ ގިނަވެފައި ހުންނަ ހިކިރިހަ އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެމަސްގަނޑުން ޕައި ކަހަލަ ބާވަތްތައް ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް، ހިކަނދިފަތް، ކެބެޖް، އެއްކޮށް އަޅާފައި މޯޅިވީމާ ޑިނގާ ، ބީފް ކުކުޅުމަސް އަޅާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން ފަހަރަކު ބާވަތެއް އަޅަމުންގޮސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ހުރިހާބާވަތްތައްރޯފިލުމުން ބަތް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮމްލެޓަކާއި އެއްކޮށް ސާރވް ކުރާށެވެ.