ނާސިގޯރެން

25 minutes

އައިސް ކިއުބް ހަދާއިރު ކައްކާ ހިހޫކޮށްފައި ހުންނަ ފެނުން ހަދާށެވެ. އޭރުން ގަނޑުވާލެއް އަވަސްވެފައި ސާފު ވާނެއެވެ. ޖެލީ ތައްގަނޑަށް އަޅާފައި ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން ޖެލީ ތަށި ހޫނުފެނަށް ލާފައި ( އެތެރެއަށް ފެން ނޭޅޭގޮތަށް ) ޖެލީ ނައްޓާލާށެވެ. ނައްޓަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް، ހިކަނދިފަތް، ކެބެޖް، އެއްކޮށް އަޅާފައި މޯޅިވީމާ ޑިނގާ ، ބީފް ކުކުޅުމަސް އަޅާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން ފަހަރަކު ބާވަތެއް އަޅަމުންގޮސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ހުރިހާބާވަތްތައްރޯފިލުމުން ބަތް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮމްލެޓަކާއި އެއްކޮށް ސާރވް ކުރާށެވެ.