ކިރި ބިސްކޯދު ފަނި

07 minutes

ބްރޮކޮލީ ގިނަ ދުވަހު ނުބަހައްޓާށެވެ. ބޭނުންކުރަންވީމާ ގަނެލާށެވެ.

ޖަގަކަށް ނުވަތަ ތަށްޓަކަށް ކިރާއި ހަކުރު އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ. ދެން ފެން އަދި އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްފައި ބިސްކޯދުތައް ފަޅިފަޅިކޮށްފައި އަޅާލާފައި ފޯވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. މިފަނި ގިނައިން ތައްޔާރުކުރަނީ ފާރޮށީގައެވެ. ފާރޮށްޓަކީ ދިވެހިންގެ އަމިލައުފެއްދުމެކެވެ.