އިސްޕަގުލް ފަނި

10 minutes

ހަރުކޮށް ކައްކާފައި ހުންނަ ބިސް ގަނޑުކުރުމުން ރަހައަކަށް، ކުލައަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

އިސްޕަގުލުކޮޅު ބައި ޖޯޑުފެން އަޅާފައި ފޯކުރަން ބަހައްޓާށެވެ.( ފުށްތައް ފުފެންދެން) ދެން ފެން ފުރާނާލާފައި ހަކުރާއި ފެން އެއްކޮށްފައި އިސްޕަގުލު ވެސް އެއްކޮށްފައި ގިރާލާފައި ފިނިފެން އެއްކޮށްލާށެވެ.