އަލަނާސި ކިރުފަނި

hour minutes

އެއްޗެއް ތެލުލާއިރު ތެޔޮގަނޑު ހޫނުވިތޯ ބަލަން ކުޑަ ޕާންކޮޅެއް ތެޔޮގަނޑު ތެރެއަށް ލާށެވެ. ބައިމިނެޓް ތެރޭގައި ޕާންކޮޅު ބްރައުން ވެއްޖިއްޔާ ތެޔޮގަނޑު ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

ހަކުރާއި ފެން އަދި ކިރު އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި އަލަނާސިކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.