އަލަނާސި ކިރުފަނި

hour minutes

ހިކިފައި ނުވަތަ ހަރުވެފައިވާ ޗީޒް ގާނާލުމަށްފަހު އޮމްލެޓް ނުވަތަ ސޯސް ފަދަ ތަކެތި ހަދަން ބޭނުންކުރާށެވެ.

ހަކުރާއި ފެން އަދި ކިރު އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި އަލަނާސިކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.