އަލަނާސި ކިރުފަނި

hour minutes

ދިޔާކޮށް ހުންނަ ސޫޕް އޮލަކުރަން ބޭނުންނަމަ ކައްކާފައި އޮތް އަލުތްވެއް ގާނާލުމަށްފަހު ސޫޕާ އެއްކޮށް ކައްކާފައި ފުރާނާލާށެވެ.

ހަކުރާއި ފެން އަދި ކިރު އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި އަލަނާސިކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.