އަލަނާސި ކިރުފަނި

hour minutes

މަސްޓަރޑްގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ހިކޭގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ހަކުރާއި ފެން އަދި ކިރު އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި އަލަނާސިކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.