އަލަނާސި ކިރުފަނި

hour minutes

ކެރެޓް ފެނުކައްކާއިރު ކުޑަ ހަކުރުކޮޅެއް ލާށެވެ. އޭރުން މީރުވާނެއެވެ.

ހަކުރާއި ފެން އަދި ކިރު އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި އަލަނާސިކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.