ހާއްސަ ކިރިސައި

08 minutes

ޕާޕަރ ތެލުލުމުގެ ބަދަލުގައި މައިކްރޯ ވޭވް އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ. އޭރުން ތެޔޮ ބޭނުން ނުކުރާ މީހުނަށް ކަމުދާނެއެވެ.

ހޫނުފެން ޖޯޑުގެ ތެރެއަށް ސައިފަތްޕެކެޓްތައް އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގަދަ ބްރައުން ކުލަ އަރަންދެން ބަހައްޓާފައި ގެރި ކިރުން ފޮނިކޮށްފައި ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ޖަގުގައި ގިރިނަމަ ޖަގު ވަރަށް މައްޗަށް އުފުލާފައި ތަށްޓަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ސައިތަށީގެ މައްޗަށް ފޮނު އަރާ ގޮތަށް ހަދަން!