ހާއްސަ ކިރިސައި

08 minutes

އައިސް ކިއުބް ހަދާއިރު ކައްކާ ހިހޫކޮށްފައި ހުންނަ ފެނުން ހަދާށެވެ. އޭރުން ގަނޑުވާލެއް އަވަސްވެފައި ސާފު ވާނެއެވެ. ޖެލީ ތައްގަނޑަށް އަޅާފައި ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން ޖެލީ ތަށި ހޫނުފެނަށް ލާފައި ( އެތެރެއަށް ފެން ނޭޅޭގޮތަށް ) ޖެލީ ނައްޓާލާށެވެ. ނައްޓަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ހޫނުފެން ޖޯޑުގެ ތެރެއަށް ސައިފަތްޕެކެޓްތައް އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގަދަ ބްރައުން ކުލަ އަރަންދެން ބަހައްޓާފައި ގެރި ކިރުން ފޮނިކޮށްފައި ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ޖަގުގައި ގިރިނަމަ ޖަގު ވަރަށް މައްޗަށް އުފުލާފައި ތަށްޓަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ސައިތަށީގެ މައްޗަށް ފޮނު އަރާ ގޮތަށް ހަދަން!