އާފަލު ފަނި

05 minutes

ޕާޕަރ ތެލުލުމުގެ ބަދަލުގައި މައިކްރޯ ވޭވް އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ. އޭރުން ތެޔޮ ބޭނުން ނުކުރާ މީހުނަށް ކަމުދާނެއެވެ.

މި ތިންބާވަތް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި މިކްސްޗަރުން ގިރާފައި ރަނގަޅަށް ފުރާނާލާށެވެ.