އާފަލު ފަނި

05 minutes

ޖޭމާއި އަސާރަ ފަދަ ތަކެތި ހަދާއިރު ވަރަށް ތާޒާ މޭވަޔާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާށެވެ. ހަލާކުވެ ދޮންވެފައި ވާނަމަ ގިނަދުވަހަކު ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ.

މި ތިންބާވަތް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި މިކްސްޗަރުން ގިރާފައި ރަނގަޅަށް ފުރާނާލާށެވެ.