އާފަލު ފަނި

05 minutes

ކާށި ރަނގަޅުތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ ތަޅުވައިލާށެވެ. ފެންހެލޭނަމަ އެކާށި ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

މި ތިންބާވަތް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި މިކްސްޗަރުން ގިރާފައި ރަނގަޅަށް ފުރާނާލާށެވެ.