އާފަލު ފަނި

05 minutes

ތަރުކާރީ ދޮންނައިރު ގިނައިރު ވަންދެން ފެނުގައި ނުބަހައްޓާށެވެ.

މި ތިންބާވަތް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި މިކްސްޗަރުން ގިރާފައި ރަނގަޅަށް ފުރާނާލާށެވެ.