ފިޝް ރައިސް

12 minutes

ކިއުކަމްބަރ ތާޒާކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިކިކޮށްހުރި އަނދިރި ތަނެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ކެރެޓް، ކެބެޖް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތާއި މަސްފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅާއި މަސްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.