ފިޝް ރައިސް

12 minutes

ތާޒާ ޓޮމާޓޯ ނެތްނަމަ ރިހަ، ސޫޕް ފަދަ ބާވަތްތަކަށް ސޯސްކޮޅެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ކެރެޓް، ކެބެޖް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތާއި މަސްފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅާއި މަސްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.