ފިޝް ރައިސް

12 minutes

ގަނޑު ބަޓަރު ވިރުމުގެ ކުރިން ވިކްސް ހޫނު ފެނަށް ލާފައި ނެގުމަށްފަހު ބޭނުންކުރާށެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ކެރެޓް، ކެބެޖް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތާއި މަސްފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅާއި މަސްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.