ހަނާކުރި ލީކްސް

20 minutes

ބްރޮކޮލީ ގިނަ ދުވަހު ނުބަހައްޓާށެވެ. ބޭނުންކުރަންވީމާ ގަނެލާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް އަދިލޮނާއި ލީކްސް އެއްކޮށް އަޅާފައި މަޑު ގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ.
ބަތާއި ވަޅޯމަހުގެ ކިރުގަރުދިޔަޔާއި މިހަނާކުރިލީކްސް އާއި އެއްކޮށް މީރުވާނެއެވެ.