ހަނާކުރި ލީކްސް

20 minutes

އެލްމިނިއަމް ތެލިފަދަ ތަކެތީގެ އެތެރެރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބައިޖޯޑު ފެނުގެ ތެރެއަށް 1 ޖޯޑު ބައި ވިނިގަރ އަޅާފައި 15 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް އަދިލޮނާއި ލީކްސް އެއްކޮށް އަޅާފައި މަޑު ގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ.
ބަތާއި ވަޅޯމަހުގެ ކިރުގަރުދިޔަޔާއި މިހަނާކުރިލީކްސް އާއި އެއްކޮށް މީރުވާނެއެވެ.