ހަނާކުރި ލީކްސް

20 minutes

ވިޕްޑް ކްރީމް ނެތްނަމަ ބިހެއްގެ ހުދުބަޔާއި 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އައިސިންގ ޝުގަރ އެއްކޮށް ހަރުވަންދެން ގިރާލާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް އަދިލޮނާއި ލީކްސް އެއްކޮށް އަޅާފައި މަޑު ގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ.
ބަތާއި ވަޅޯމަހުގެ ކިރުގަރުދިޔަޔާއި މިހަނާކުރިލީކްސް އާއި އެއްކޮށް މީރުވާނެއެވެ.