ހަނާކުރި ބޮޑުމިރުސް

15 minutes

ކިއުކަމްބަރ ތާޒާކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިކިކޮށްހުރި އަނދިރި ތަނެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައު ހޫނުވީމާ ހުރިހާބާޥަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި މަޑުގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ.