ހަނާކުރި ބޮޑުމިރުސް

15 minutes

ބްރެޑް ކްރަމްބަސް ނެތްނަމަ ރަވާ ނުވަތަ ކޯންފްލެކްސް ކޮޅެއް މުގުރާފައި ހާކާލުމަށްފަހު ކަޓްލެޓްސް ކަހަލަ ތަކެތި ތެލުލެވިދާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައު ހޫނުވީމާ ހުރިހާބާޥަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި މަޑުގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ.