ހަނާކުރި ބޮޑުމިރުސް

15 minutes

ތާޒާ ކަންމަތީގައި ކޮފީ ބެހެއްޓުމަށް ފުރިޖުގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައު ހޫނުވީމާ ހުރިހާބާޥަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި މަޑުގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ.