ހަނާކުރިތޮޅި

20 minutes

2-1 ދުވަސްވެފައި ހުންނަ ޕާން ތާޒާކުރަން ބޭނުންނަމަ 1 މިނެޓް ވަންދެން ކިރަށް ( ޕެކެޓް މިލްކް ) ނުވަތަ ފެނަށް ޕާން ލާފައި ނަގައި 1 މިނެޓް ވަންދެން އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.