ހަނާކުރިތޮޅި

20 minutes

ޖޭމާއި އަސާރަ ފަދަ ތަކެތި ހަދާއިރު ވަރަށް ތާޒާ މޭވަޔާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާށެވެ. ހަލާކުވެ ދޮންވެފައި ވާނަމަ ގިނަދުވަހަކު ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.