ހަނާކުރިތޮޅި

20 minutes

ބިސްކޯދު ހަދަން ތައްޔާރުކުރާ ފުށްގަނޑު ކެފުމުގެ ކުރިން ކަޓަރުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ތަތްލާގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.