ހަނާކުރިތޮޅި

20 minutes

ވިޕްޑް ކްރީމްގެ ބަދަލުގައި ދިޮންކެޔޮ ވަކަކާއި ބިހުގެ ހުދުބައި އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް ބީޓް ކޮށްލާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.