ހަނާކުރިތޮޅި

20 minutes

ކޭކް ފިހާ ފުށްގަނޑު ބޭކިންގ ޓްރޭއަށް އަޅާއިރު ތަށީގެ ކައިރި ފަށަށް އުސްވާގޮތަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ފިހެވޭއިރު މެދަށް އުސްވާގޮތް ކުޑަ ކުރުމަށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.