ހަނާކުރިތޮޅި

20 minutes

ބިސްކޯދު ތާޒާކަންމަތީގައި ގިނަދުވަހު ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ބިސްކޯދު ދަޅުގެ ތެރެއަށް ހަކުރުކޮޅެއް ލާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ހަނާވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.