އެގް ރައިސް

20 minutes

ހަރުކޮށް ކޮށާފައި ހުންނަ ބިސް ކޮށާނަމަ ވަޅީގެ ތިލައިގައި ފެންފޮދެއް ހާކާލީމާ ކޮށަން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާޔަށް ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް ރާނބާފަތް، ކެރެޓް، ކެބެޖް ، މިރުސް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން ބަތާއި ބިސް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން އެދެބައި އެއްކޮށް ލާށެވެ.