ސުލްތާން ކޯސެން ދުނިޔޭގެ އެންމެދިގުމީހާ އާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރުމީހާ 21 އަހަރުގެ ޕިންގްޕިން ބައްދަލުކޮށް ފޮޓޯ ސެޝަންއެއް ބާއްވައިފި..

Ahmed Irshan
via iPhone -