ގެއްލިފައިވާ މެކްސިކޯގެ މުރާސިލެއް 3 ހަފުތާ ފަހުން މަރާލާފައޮއްވާ ފެނިއްޖެ.. އޭނާގެއްލިފައިވަނީ އޭނާގެ ގޭގައި އުޅެނިކޮށް ވީނުވީއެއްނޭންގި..

Ahmed Irshan
via iPhone -