1.39 ބިލިއަން މީހުން އެއްމަސް ތެރޭގައި ފޭސްބުކްގައި ހަރަކާތްރެރިވާ ކަމަށް ޒަކަބާރގް ބުނެފި.. 2014 ގައި ފޭސްބުކް ވަނީ ހީވެސްނުކުރާ ވަރުގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައި..

Ahmed Irshan
via iPhone -