ޤިޔާމަތް ކައިރިވެއްޖެ!

ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުސްއެއް 24 އެޕްރިލް ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ 20:45 ގައި އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބާއްވަން ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ.

Faathimath Saathu
via web -