މަންމައާއި ބައްޕަ ވަކިވުމަކީ ކުދިންނަށް ވަރަށް ހިތްދަތިކަން ލިބޭ ކަމެއް!

މައިންބަފައިން ވަރިވުމުގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ވަރަށް ގިނަ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ވަރިއަކީ ނަފްސާނީ ވަރަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް އެންމެންނަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމެކެވެ. އެހެނަސް މީގެ އެންމެ ނޭދޭވޭ އަސަރުތައް ކުރަނީ ދަރިންނަށެވެ. ސައިންސްވެރިން ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މައިންބަފައިން ވަރިވުމުން ކުދިންނަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މިޒާޖަށް އަންނަ ބަދަލު ހިމެނެ އެވެ. ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށްވެ އެވެ. ގިނަ ކުދިންނަށް އާއިލީ ގުޅުމަކީ މާ ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެ ވެއެވެ. އެހެންކަމުން ވަރިވާން ވިސްނާ ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް ފިނި ސިކުނޑިއަކާއެކު އިތުރަށް ވިސްނާލުން ބުއްދިވެރި އެވެ.

Faathimath Saathu
via web -