މޮބައިލްފޯނުގެ ބެޓެރީ 10އަހަރު ޗާޖްނުކޮށް ގެންގުޅެވޭފަދަ ޗިޕެއް ޑިޒައިން ކޮށްފި. މިޗިޕަށް ޗާރޖް ހޯދަނީ އަތުގެ ހޫނުންނާއި ހަށިގަނޑުންނާއި ވައިންނެވެ.

Ahmed Irshan
via iPhone -