އިންސާނާގެ އަސްލު ޢުމުރު އޮޅުވާލާ މީހުންގެ ޢުމުރު ދެނެގަނެވޭނެ 3ޑީ ސޮފްޓްވެއަރއެއް އެމެރިކާގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި.

Ahmed Irshan
via iPhone -