ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑުބައި ނެތި ދިރިއުޅެމުންދާ މަހެއްގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ދައުރުވަމުން އެބަދޭ. ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ މިވީޑިއޯ އިން ފެން އާދަޔާ ޚިލާފް މަސް، ބައެއްމީހުން ސިފަކުރަނީ ހައިރާންކުރުވަނިވި ޢަޖާއިބެއްގެ ގޮތުގައި.

Ahmed Irshan
via iPhone -