ކޮރެއާގައި ސެލްފީނެގުމަށް ދެއަތްބޭނުންނުކޮށް، ސެލްފީއަށް ހާއްސަ ބޫޓެއް މާރުކޭޓަށް ނެރެފި. މިބޫޓުގައި ފަހުގެ ހުރިހާފޯނެއް ހަރުކޮށްލެވޭ.

Ahmed Irshan
via iPhone -