މަހުގެ ހުޅުނބު ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒަންނާރާ މިލިޓަރީ ޔުނީފޯމްއެއް ޑިޒައިން ކުރަމުންދާކަމުގައި އެމެރިކާގެ ސައިންޓިސްޓެއް ބުނެފި. 2016 ގައި މިޔުނީފޯމް ބާޒާރަށް އާދޭ..

Ahmed Irshan
via iPhone -