އެމޭޒަން އިން ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ޕާރސަލް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ހުއްދަދީފި.. ޑްރޯންއިން ގޭގެދޮރުކައިރީ ޕެކޭޖް ބައިންދާދޭ..

Ahmed Irshan
via iPhone -