އެޕަލް ވޮޗް އެންމެދުވަހަކުން އެއް އަހަރުތެރޭ އެންޑްރޮއިޑް ވެއަރ ވިކުނުވަރަށްވުރެން ގިނަވެއްޖެ. އެޕަލްވޮޗް މިހާރު ޕްރީއޯޑރ ކުރެވޭ...

Ahmed Irshan
via iPhone -