ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑުގިޓާ. މިގިޓާ ފުރިހަމަކުރުމަށް 700ދުވަހު 68މީހުން މަސަތްކަތްކުރި، އަގަކީ 2€މިލިއަން ، މީގައި 11440ޑައިމަންޑް އާއި 18ކ ހުދުރަން ވޭ..

Ahmed Irshan
via iPhone -