ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަނބަލުންނަކީ އެންމެ ފްރޮންޓްލައިންގަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑު-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މިހާލަތުގައި އިޖްތިމާޢީ އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެމްކޯގެ ހީވާގި ކަނބަލުން ރެއާއި ދުވާލު ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ގައުމަށް ކޮށްދެއްވަމުންގެންވާ ޚިދުމަތަކީ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

އެބޭފުުޅުންނަކީ އެންމެ ފްރޮންޓްލައިންގަ އެންމެ ނާޒުކު ވަގުތުގައިވެސް މިއަދާއި ހަމައަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަނބަލުން. 200 އަށްވުރެ ގިނަ ކަނބަލުން އެ މަސައްކަތުގަ އުޅުއްވާ. އާއިލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރައްވަމުން ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދި ނަގާލުމަށްފަހު މަގުތަކާއި ގޭބީސީތައް ކުނިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެ އަންހެން ބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވަމުންދާ ހީވާގި މަސައްކަތްތަކަކީ މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ ޝުކުރު ހައްގު މަސައްކަތެއް."
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ

އަދި މިގައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިސްސަފުގައި ހުށިޔާރުކަމާއެކު އަންހެނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އަމަލީގޮތުން އެދެވޭ ނަތީޖާތައް ދަނީ ނެރެވެމުން ކަމަށްވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.