މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލް.އާރ.އޭ) އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން މީރާ އާއި އެލް.އާރް.އޭއާ ދެމެދު މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސަރވިސް ޗާޖު ނަގާ ފަރާތްތަކުން އެލް.އާރް.އޭ އަށާއި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ދެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ދެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި މީރާއަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން، އެލް.އާރ.އޭ އަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާތައް މީރާއިން ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފަވެއެވެ.

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސަރވިސް ޗާގު ނަގާ ފަރާތްތަތަކުން ސަރވިސް ޗާޖާ ގުޅޭ މައުލޫމަތު ހުށަހެޅުމަށް ހާއްސަ އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް މީރާއިން އުފައްދައި، މި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަންނަ މައުލޫމާތު އެލް.އާރ.އޭ އާ ހިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖައްސައިފައިވާކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި މީރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލްއެވެ. އަދި އެލް.އާރ.އޭގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާއެވެ.