VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Jumhooree Party Akee Team Red

26 Nov 2019

ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީ ކުރިއެރުވުމަށްޓަަކައި އެ ޕާރޓީން ކުރާ މަސއްކަތްތަކަށް ބަޔަކު ކިތަންމެ ހަޖުލެއް ޖެހި ނަމަވެސް ޕާރޓީ ހުއްޓުންއަރުވައިފައި ނުބާއްވަވާނެ ކަމަށް އެ ޕާރޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރިދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އޮނަރަބަލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.