VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Sarukaarun Hushahalhaifaivaa Bajetaaimedhu MDP in Dhekolhu Hadhanee Raeesaa

14 Nov 2019

ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަޔަކު ދެބަސްވުން އުފައްދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފައްދަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހާއި ކުރީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވައިފައިވާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.