VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

JP Claim Democracy

14 Nov 2019

ޤާސިމް ހޯއްދަވައިދެއްވި އާސަންދަ ޤާނޫނަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ލާޒިމް ކުރިއިރު ޤާސިމް އަމިއްލަފުޅަށް ދެއްވި އާސަންދައަކީ އަމިއްލަފުޅު ޖީބުން ދެއްވި އެއްޗެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު ސަޢުދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.