VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Raajjeyge Siyaasee Maruthlhu Nattavaila Dhevvee Qasim: Ali Arif

26 Nov 2019

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙާއި އިޤުތިޞާދުގެ މަރުތަޅު ނައްޓަވައިލަދެއްވި ބޭފުޅަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ކަމަށާ އެކަން ފެށުނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ އިޞްލާޙުގެ މަސައްްކަތްޕުޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ އަމީން ޢާންމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.