VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Jumhooriyyarthaa Rayyithunnakee Qasimge Fikuru: Nihan

26 Nov 2019

ޖުމްހޫރިއްޔަތާ ޖުމްހޫރީ އަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއްކަމަށް ބައްލަވައިގެން އަނިޔާއަކަށް އުނދަގުލަކަށް ނުބައްލަވާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ޖަލުގައި އޮންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތް ޤާސިމް އިބްރާހީމަކީ މިއަދުވެސް އެ ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.